Sobre el portal

Amb l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el portal de la transparència esdevé l’instrument bàsic per donar compliment i efectivitat a les obligacions de transparència establertes per la Llei i per facilitar a la ciutadania la consulta de la informació en poder de les administracions públiques i la resta de subjectes obligats.

El portal es configura com una plataforma electrònica de publicitat activa que permet l’accés a tota la informació disponible a través d’enllaços a les seus electròniques de les administracions i entitats que s’hi integren.

D’acord amb la Llei, el portal de la transparència és organitzat i gestionat per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i també incorpora la informació de les administracions locals i de les administracions i entitats incloses en l’article 3.1.a), b), c), d) i e).

Les administracions locals i la resta d’administracions i entitats poden crear els seus propis portals de la transparència, l’accés al contingut dels quals s’ha de facilitar des del portal de la transparència de Catalunya, d’una manera interconnectada i que faciliti la integració. Cada un dels subjectes obligats per la Llei és responsable de la informació que inclou en el seu portal de la transparència i de la que és accessible des del portal de la transparència.

El portal és, doncs, un instrument cabdal per garantir la transparència i l’accés de la ciutadania a la informació pública.