Pla estratègic

Per Acord del Govern s’ha aprovat, en data 7 de juliol de 2015, el Pla estratègic de polítiques de transparència de la Generalitat de Catalunya 2015-2017, impulsat pel Departament de Governació i Relacions Institucionals i coordinat pel Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública.

En l’elaboració del Pla estratègic s’han implicat tots els departaments de la Generalitat de Catalunya i els organismes i les entitats que en depenen, per tal de determinar els objectius i el disseny de les actuacions que han de fer realitat les relacions entre la ciutadania i les institucions pròpies de la societat de la transparència i el bon govern.

El Pla s’estructura en sis grans eixos (impuls de la transparència en l’activitat pública, accés a la informació pública, bon govern, foment del govern obert i la participació ciutadana, responsabilitat i mesures de foment d’aplicació de la Llei, i formació, divulgació i sensibilització) i especifica el calendari i el pressupost que s’imputa a cada un dels objectius. Tant el continguts del Pla com l’avaluació anual del seu grau de compliment es publiquen en el portal de la transparència.