Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública és un òrgan independent, nomenat pel Parlament de Catalunya, davant la qual podeu presentar una reclamació gratuïtament si qualsevol administració pública catalana no ha atès de manera satisfactòria la sol·licitud d’accés a la informació pública que li heu adreçat, per qualsevol d’aquests motius:

  • Si la vostra sol·licitud ha estat denegada, totalment o parcialment.
  • Si la informació que l’Administració us ha lliurat no és la que vau sol·licitar o no està completa.
  • Si, tot i que la vostra sol·licitud va ser estimada (expressament o per silenci administratiu positiu un cop transcorregut un mes des que la vau presentar), ja han transcorregut almenys 30 dies sense que l’Administració us hagi fet arribar la informació.

També podeu presentar una reclamació davant la Comissió si una  administració ha facilitat informació pública que afecta els vostres drets.

El termini per presentar-la és d’un mes comptador a partir de la data de notificació de la desestimació total o parcial de la petició d’informació o de la data de venciment del termini de 30 dies de què disposa l’Administració per fer efectiu el lliurament de la informació. No cal que interposeu prèviament un recurs de reposició, però si ho heu fet, no podreu presentar la reclamació fins que el recurs sigui desestimat expressament o per silenci administratiu un cop transcorregut un mes des que el vau interposar.

Potestativament, podeu sol·licitar que la Comissió organitzi un procediment de mediació amb l’Administració contra la qual reclameu per tal de trobar un acord dins del termini d’un mes. 

En el cas que no s’arribi a un acord en el procés de mediació, o si preferiu no optar-hi, la Comissió resoldrà dins del termini de dos mesos des que heu presentat la reclamació i la resolució serà vinculant per a les administracions. 

Contra les resolucions de la Comissió podeu interposar un recurs contenciós administratiu.