Avaluació

El procediment d’avaluació consisteix en l’anàlisi i el contrast de la informació del portal amb els indicadors objectius fixats prèviament per determinar l’abast i el grau de compliment de les obligacions de transparència establertes per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, procés en el qual s’ha de garantir la participació d’experts independents i la dels ciutadans.

Pel que fa a l’avaluació externa prevista per la Llei, la responsabilitat recau en una institució independent com és el Síndic de Greuges, el qual vetlla pel compliment global de la Llei i presenta anualment al Parlament un informe general d’avaluació sobre la seva aplicació.

 

Informe del Síndic de Greuges (juliol 2017)

Informe del Síndic de Greuges (juliol 2016)