Partits polítics

D’acord amb l’article 5.5 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, «el Portal de la Transparència és organitzat i gestionat per l’Administració de la Generalitat, i també integra la informació de les administracions locals i de les administracions i entitats incloses en l’article 3.1.a, b, c, d i e. Les administracions locals i la resta d’administracions i entitats poden crear llurs propis portals de transparència, l’accés al contingut dels quals s’ha de facilitar des del Portal de la Transparència de la Generalitat, d’una manera interconnectada i que faciliti la integració».